Aria Da Nang

Aria Da Nang
Planning Apartment, Villa, Hotel Location Truong Sa Street, Hoa Hai Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang City Scale 70,000 m2
Completed Updating Total product 838 apartments, 28 Villa, 204 hotel rooms Total investment 3,000 billion VND
Planning Apartment, Villa, Hotel Location Truong Sa Street, Hoa Hai Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang City
Completed Updating Total product 838 apartments, 28 Villa, 204 hotel rooms
Scale 70,000 m2 Total investment 3,000 billion VND

Located in an intersection on two "wonder" road axes, one side facing Truong Sa road, the artery road of "UNESCO heritage journey" and an expensive view towards Non Nuoc Beach, one of the most beautiful beaches in the world, Aria Da Nang brings all its strategic elements together to become a resort masterpiece, luxury entertainment with 6 modern utility complexes and beautiful natural landscape

(*) Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị nội dung trên website này. Các thông tin/hình ảnh/bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải và mang tính chất tham khảo, không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế và không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.
Takashi Ocean Suite Ky Co

Takashi Ocean Suite Ky Co

Apartment, Villa, Hotel
Location Zone 4, Nhon Hoi Ecological Urban Area, Quy Nhon City, Binh Dinh Province